Terms and conditions

internetového obchodu BATERCA, jehož provozovatelem je Ing. Tereza Kudelová se sídlem U Hřbitova 654, 541 02 Trutnov, provozovnou na adrese Skřivánčí 770, Trutnov 54101, identifikační číslo: 04101936, DIČ: CZ8957213903 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.baterca.com. Podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku MÚ v Trutnově, . 

V Trutnově dne 1.9.2017

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) internetového obchodu BATERCA, jehož provozovatelem je Ing. Tereza Kudelová, se sídlem Skřivánčí 770, identifikační číslo: 04101936 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na Webové stránce umístněné na internetové adrese www.baterca.com (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V ceně nejsou zahrnuty související poplatky. Ceny souvisejících poplatků, jakožto poštovné a balné se dozvíte po vložení zboží do košíku. Při objednání zboží nad 2.500 Kč obdrží Kupující dárek. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu Kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Kupujícího o tom, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí včetně rekapitulace Kupní smlouvy elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh Kupní smlouvy ve formě Objednávky má platnost patnáct dnů.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na Elektronickou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Např. v případě, že nebude možné Objednávku vyřídit z důvodu vyprodání látky, bude Kupující včas informován o daném stavu a požádán pro výběr jiné varianty. Změny a chyby v elektronickém obchodě jsou vyhrazeny. Naše nabídka zboží a látek se neustále aktualizuje.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací Kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti při převzetí; „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

  • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2800435300/2010 pro platby v české měně a č. 2800435300/8330 pro platby ze Slovenska, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „Účet Prodávajícího“);

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Fakturu zasíláme na požádání prostřednictvím emailu. S hotovým výrobkem vám přijde dodací lístek, který slouží jako doklad o koupi našich výrobků.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Ing. Terezu Kudelovou, Baterca, Skřivánčí 770, Trutnov 54101, 732127857, baterca@baterca.com formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Na naší Webové stránce můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adresu: Baterca, Skřivánční 770, Trutnov 54101. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Bod 4 Obchodních podmínek se nevztahuje na zboží, které bylo vyrobeno na zakázku,
tj. Kupující uvedl specifické míry, podle kterých bylo zboží ušito. V tomto případě se použije ust. § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, tj. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající umožňuje následující způsoby doručení zboží:

  • osobní odběr v showroomu v Trutnově - bez poplatku,

  • prostřednictví Zásilkovny - 85 Kč, Slovensko 100 Kč,

  • prostřednictvím přepravní služby PPL -  platbě předem 125 Kč, dobírka 160 Kč, Slovensko 250 Kč,
  • prostřednictvím České pošty -  v rámci EU - jednotná cena 400 Kč, USA - 700 Kč. 

O odeslání, vyzvednutí a době doručení balíčku budete vždy informováni.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

Zboží šité na zakázku má obvyklou dodací lhůtu 2-3 týdny. V případě většího množství zakázek, bude Kupující při potvrzení Objednávky informován o jiné aktuální dodací lhůtě. Pakliže je zboží skladem, je zboží odesláno ihned po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy. Toto ustanovení se nevztahuje na situaci, kdy Kupující uplatňuje právo z vadného plnění z důvodu odlišnosti odstínu reálné barvy látky od odstínu barvy látky uvedené na Webových stránkách, jelikož před Objednávkou je možné požádat o zaslání vzorku,

je zboží v odpovídajícím množství a míře,

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 6.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, a to buď osobně nebo zasláním doporučeného balíku. Případně i v místě předem sjednaném. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

Záruku začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, přičemž na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

neodborným či nešetrným zacházením se zbožím,

mechanickým poškozením zboží,

použití, které je v rozporu s návodem s použití zboží,

použitím, které je v rozporu s obvyklým způsobem použití zboží,

poškozením zboží vnějšími vlivy,

poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.

Reklamaci je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího s přesným popisem vady, příčinou a okamžikem jejího vzniku, a to písemně nebo elektronicky na adresu Prodávajícího.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající podá Kupujícímu informace o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o případném provedení opravy zboží a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, a to elektronicky formou emailu nebo písemně poštou.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží.

Adresa pro doručení zboží z důvodu reklamace: Jitka Dvořáčková, Skřivánčí 770, Trutnov 541 01.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím daného zboží

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy baterca@baterca.com. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na Elektronickou adresu Kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“). 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží (společnost PPL, InTime a Českou poštu) nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Údaje nebudou zprácovávány mimo území EU. 

Osobní údaje budou archivovány a zpracovávány po dobu 10 let za účelem nahlédnutí do nich při opětovném objednání. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení - Ing. Terezu Kudelovou (baterca@baterca.com),

požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

Oznámení týkající se vztahů Prodávajícího a Kupujícího, zejména týkající odstoupení od Kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu/balíku, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na Webové stránce Prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná, tím není dotčeno čl. 2.6 Obchodních podmínek.

Adresa pro doručování: Baterca, Skřivánčí 770, Trutnov 541 01. Adresa elektronické pošty baterca@baterca.com, telefon +420732127857.